اطلاعات پایان نامه های مصوب ارشد

پروپوزال های مصوب دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق

  

مصوب در تاریخ 20 آبان ماه 1393 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : بهبودکیفیت توان بااستفاده ازفیلترموازی غیرفعال باکنترل کننده عصبی
دانشجو : بهرام میرزاوند              استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

2-    عنوان تحقیق : کاربردکنترل کننده فازی درکنترل توان توربین بادی
دانشجو : سیدآرش موسوی      استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


3-    عنوان تحقیق : انالیز ولتاژدر شبکه توزیع با ضرایب نفوذ بالای سیستم های تولید پراکنده
دانشجو: حامد صادقی  استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

4-    عنوان تحقیق : کنترل سرعت موتور القایی ولتاژ بالا توسط اینورترسه فاز سطحی با روش کنترل مستقیم شار گشتاور
دانشجو: مهران کیهانی پور               استاد راهنما : دکتر مهدی شاه پرستی

5-    عنوان تحقیق : جایابی بهینه سوئیچ ها در شبکه توزیع بوسیله برنامه نویسی مخروطی مرتبه دوم
 دانشجو: ارسلان گلستان  استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

6-    عنوان تحقیق : بهبود عملکردژنراتور القایی تغذیه دوگانه متصل به شبکه حین خطاباجبران سازی های توان راکتیواستاتیکی دانشجو: مجید زارع     استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

7-    عنوان تحقیق : بهینه سازی موقعیت برقگیرها درشبکه توزیع هوایی
 دانشجو: علیرضاغواص        استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

8-    عنوان تحقیق : بهبودعملکردشبکه توزیع بااستفاده ازبازآرایی با منظورکردن منابع تولید پراکنده
 دانشجو: حسین کریمیان فرد   استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

9-    عنوان تحقیق : برسی آثارخطای گذرای شبکه پروفی باس (Profibus) در سیستم کنترل توزیع برق و راههای حذف آن
دانشجو: محمد امین صادقی         استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

10-    عنوان تحقیق : مدیریت بار در شبکه توزیع واحد تولید اتیلن پتروشیمی
 دانشجو:  سید محمد امین رفیعیان            استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

11-    عنوان تحقیق : مطالعه پایداری ولتاژ در شبکه توزیع با احتساب منابع تولید پراکنده
 دانشجو: وحیدخادمی        استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

12-    عنوان تحقیق : بهبود پروفیل ولتاژ وشاخص اطمینان شبکه توزیع بااستفاده از منابع تولید پراکنده تجدید پذیر
دانشجو: علی اکبر اکبری         استاد راهنما : دکتر  حسین بخشعلی زاده

13-    عنوان تحقیق : مکان یابی سیستم های فتوولتائیک به منظور کاهش تلفات شبکه توزیع وچگونگی بهینه سازی ان دانشجو: سعید قرائت                 استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

14-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی همزمان توسعه تولیدو انتقال بامدل آزادسازی شده خطی پخش بار ac
دانشجو: سیناعظیمی         استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

15-    عنوان تحقیق :  برنامه ریزی استفاده از منابع تولید پراکنده و ذخیره سازها د یک ریزشبکه با در نظر گرفتن برنامه های پاسخگویی بار
دانشجو: مجیداسعدی تادوآنی  استاد راهنما : دکتر  محمد حسین شریعت خواه

16-    عنوان تحقیق : جایابی بهینه تولید پراکنده و STATCOM  با استفاده از الگوریتم PSO
دانشجو: حامدرضائی                  استاد راهنما : دکتر  حسین بخشعلی زاده

17-    عنوان تحقیق : تحلیل نقاط گرم ترانسفورماتورهاباتاثیر بارودمای محیط و روشی جهت کاهش اثرات سوان
دانشجو: محمد برقی جهرمی          استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

18-    عنوان تحقیق : کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از الگوریتم فازی
 دانشجو:  بهبود کایدی          استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

19-    عنوان تحقیق : بهبودقابلیت اطمینان وکمینه سازی تلفات توان با بازآرائی سیستم توزیع بادرنظرگرفتن مکان وظرفیت منابع تولید پراکنده
دانشجو: مهدی حیدری         استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

 

مصوب در تاریخ 20 اسفند ماه 1393 در شورای پژوهشی دانشگاه

عنوان تحقیق : بهبود پایداری فرکانس در حالت جزیره ای با حضور DG ها و بارهای استاتیکی وابسته به فرکانس

دانشجو : محمد حسن یزدانی              استاد راهنما : مهندس حسن رحمانیان

عنوان تحقیق : تحلیل و محاسبه ظرفیت نصب تولید پراکنده در شبکه توزیع به روش برنامه ریزی درجه دوم مخروطی
دانشجو : امید سبحانی                     استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

عنوان تحقیق : بهینه سازی چندهدفه با استفاده از الگوریتم مجموع وزنی کلنی زنبور عسل برای کنترل فرکانس بار
دانشجو: محمدعلی پویا                     استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

عنوان تحقیق : بهبود عملکرد حالت گذرا و پایداری شبکه توزیع با کنترل فروافتادگی ولتاژ در منابع انرژی توزیع شده
دانشجو: محسن زندی لک                 استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

عنوان تحقیق : تجدید ساختار در سیستم توزیع با هدف کاهش تلفات و افزایش بارگذاری
 دانشجو: مجتبی جعفری زاده            استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

 

مصوب در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1394 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : مدیریت حضور خودروهای برقی در شبکه توزیع برق
دانشجو : قاسم ثمن              استاد راهنما : دکتر عبدالحمید طباطبائی فر


2-    عنوان تحقیق : تحلیل عملکرد رله دیستانس جهت حفاظت خطوط دو مداره با منطق فازی
دانشجو : جمال سهایی      استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت


3-    عنوان تحقیق : شارژ ترکیبی وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی با قابلیت شارژ سریع
دانشجو: سجاد دوستان            استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت


4-    عنوان تحقیق : پایداری ولتاژ در نیروگاه بادی به وسیله Statcom
دانشجو: حمید رضا وطن خواه               استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت


5-    عنوان تحقیق : تشخیص حالت جزیره ای برای DG پایه اینورتر متصل شده به بارهای ثابت وابسته به فرکانس
دانشجو: عیسی نوروزپور               استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت
 

 

مصوب در تاریخ 20 خرداد ماه 1394 در شورای پژوهشی دانشگاه

    عنوان تحقیق : پخش بار اقتصادی جهت کمینه کردن هزینه سوخت در مجموعه ای از نیروگاههای حرارتی با روش بهینه سازی ضرایب لاگرانژ و الگوریتم ازدحام ذرات
دانشجو: حمید رضا وطن خواه               استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

 

مصوب در تاریخ 23 خرداد ماه 1394 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : پخش بار اقتصادی جهت کمینه کردن هزینه سوخت در مجموعه ای از نیروگاههای حرارتی با روش بهینه سازی ضرایب لاگرانژ و الگوریتم PSO
دانشجو: علی فرج الله زاده               استاد راهنما : دکتر محمد نقشینه فرد


2-    عنوان تحقیق : کاهش تلفات در سیستم توزیع برق با استفاده از بازآرایی و مکان یابی منابع تولید پراکنده
دانشجو: محسن میرشکاری               استاد راهنما : حسین بخشعلی زاده


3-    عنوان تحقیق : بهینه سازی ظرفیت ترانس توزیع به وسیله برنامه ریزی پویا  
دانشجو: مهدی فتحی               استاد راهنما : دکتر عبدالحمید طباطبایی فر


4-    عنوان تحقیق : بهره برداری و کنترل سیستم ریزشبکه مبتنی بر واحدهای تولید برق تجدید پذیر  
دانشجو: سید علی اکبر فالی               استاد راهنما : دکتر حسین بخشعلی زاده

 

مصوب در تاریخ 20 تیر ماه 1394 در شورای پژوهشی دانشگاه

عنوان تحقیق : ارائه رابط فازی بهینه بین سیستم قدرت و میکروگرید جهت مقابله بی درنگ با افت ولتاژهای متعادل و نامتعادل در نقطه اتصال
دانشجو: احسان صادقی               استاد راهنما : دکتر حسن رحمانیان


عنوان تحقیق :  مدل سازی و بررسی قابلیت اطمینان منابع تولید انرژی بادی به صورت تکی و پراکنده
دانشجو: امین احمدی               استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


عنوان تحقیق :  جبران سازی تغییرات ولتاژ با استفاده از اینورتر منبع امپدانسی (ZSI) در شبکه های شامل مزارع بادی
دانشجو: احسان پورحسین               استاد راهنما : دکتر عبدالحمید طباطبائی فر

عنوان تحقیق :  جایابی بهینه محدودساز جریان خطا جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده
دانشجو: امین ساجدی زاده               استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

مصوب در تاریخ 22 تیر ماه 1394 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : دسته بندی و تشخیص عیوب ترانسفورماتور قدرت به کمک پردازش های زمان - فرکانس
دانشجو: محمد صادق شادمانی               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

 

مصوب در تاریخ 20 مهر ماه 1394 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : مکان یابی نیروگاههای فتوولتائیک در شبکه توزیع برق سراسری  با هدف کاهش تلفات
دانشجو: امین رحمانیان               استاد راهنما : دکتر عبدالحمید طباطبایی فر

2-    عنوان تحقیق : بررسی و ارزیابی روشهای  تشخیص نوع و مرتبه مدولاسیون های دیجیتال با روشهای استخراج ویژگی
دانشجو: ابراهیم پیشگر               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

3-    عنوان تحقیق : کاهش تلفات در شبکه توزیع برق با جایابی بهینه ژنراتورهای فتوولتائیک  
دانشجو: احسان برهانی               استاد راهنما : دکتر حسین بخشعلی زاده
 

 

مصوب در تاریخ 22 مهر ماه 1394 در شورای پژوهشی دانشگاه 

1-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی تولید در شبکه قدرت متشکل از نیروگاههای آبی حرارتی و بادی به روش بهینه سازی ازدحام ذرات
دانشجو: علی اکبر طحان               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

2-    عنوان تحقیق : بهینه سازی برنامه شارژ و دشارژ خودروهای برقی یک پارکینگ هوشمند در حضور سلول خورشیدی
دانشجو: علی کاظمی               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

3-    عنوان تحقیق : مطالعه و طراحی سیستم های DVR   همراه با سلول فوتوولتائیک به منظور بهبود کنترل توان راکتیو و افت ولتاژ
دانشجو: رحیم نعیمی نوبندگانی               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

4-    عنوان تحقیق : مبدل های دو طرفه رابط باس AC-DC در سیستم های انرژی تجدید پذیر
دانشجو: سعید افتخاری               استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

5-    عنوان تحقیق : بهبود ردیابی حداکثر نقطه توان در سیستم های فتوولتائیک دو رشته با کنترل تک سوئیچ دو ورودی مبدل باک
دانشجو: عبدالله جعفری               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

6-    عنوان تحقیق : الگوی سوئیچینگ بهینه برای مبدل PWM AC-DC با استفاده از الگوریتم ممتیک
دانشجو: فرید پژوهش            استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

 

مصوب در تاریخ 25 مهر ماه 1394 در شورای پژوهشی دانشگاه 

 1-    عنوان تحقیق : افزایش قابلیت اعتماد شبکه با بهبود پروفایل ولتاژ و مکان یابی مناسب واحد DG
دانشجو: عبدالله چراغی               استاد راهنما : دکتر محمد نقشینه فرد

2-    عنوان تحقیق : بارزدایی مبتنی بر ولتا و فرکانس در شبکه های میکروگرید جهت پایداری شبکه
دانشجو: ایمان بنایی خیر آبادی               استاد راهنما : دکتر عبدالحمید طباطبائی فر

3-    عنوان تحقیق : کنترل منابع تولید پراکنده به منظور بهبود شرایط دینامیکی و حذف هارمونیک ها
دانشجو: محمد کشاورز               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

4-    عنوان تحقیق : تنظیم پروفایل ولتاژ در شبکه های انتقال به کمک جبران ساز توان استاتیکی
دانشجو: مهدی بادیه پیمای جهرمی                استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

5-    عنوان تحقیق : ارزیابی رفتار یک مبدل افزاینده ولتاژ DC-DC بدون ترانسفورماتور مبتنی بر ضرب کننده آبشاری کاکرافت والتون
دانشجو: سعید کاظمی               استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

6-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی سیستم توزیع با درنظر گرفتن عدم قطعیت
دانشجو: محمد حسین نمازی                استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

 

مصوب در تاریخ 20 آبان ماه  1394 در شورای پژوهشی دانشگاه 

1-    عنوان تحقیق : استفاده از روش کنترل غیرخطی به منظور بهبود کیفیت توان در dstatcom های کنترل شده با ولتاژ
دانشجو: محمدرضا قزلباش               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

2-    عنوان تحقیق : بررسی و ارایه راهکار جهت استمرار تولید در هنگام قطع شبکه سراسری و مولدهای تولید برق در پالایشگاه گازی
دانشجو: هادی فرجی               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان
   

 

مصوب در تاریخ 20 دی ماه 1394 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : طراحی و شبیه سازی نیروگاه زیست توده جهت اتصال به شبکه های توزیع
دانشجو: محمد پژوهش               استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

2-    عنوان تحقیق : حذف نویز با پردازش سیگنال مبتنی بر تبدیل ویولت و تبدیل فوریه زمان کوتاه
دانشجو: محمد حسین تهرانی               استاد راهنما : دکتر محمد نقشینه فرد

3-    عنوان تحقیق : کنترل و بهره برداری از ریز شبکه DC با منابع متغیر و ذخایر انرژی
دانشجو: علی عسکر قانع               استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

4-    عنوان تحقیق : تخمین وضعیت سیستم قدرت با استفاده از واحدهای سنجش فازور
دانشجو: هومن نیاکان                استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

5-    عنوان تحقیق : ردیابی و تشخیص بی درنگ اهداف نظامی پرنده از غیرنظامی در تصاویر ویدوئی
دانشجو: احسان اکبری سکه روانی               استاد راهنما : دکتر حسن رحمانیان

6-    عنوان تحقیق : تاثیر محدود کننده جریان خطای ابررسانا (SFCL) مقاومتی بهینه شده بر روی حالت گذرا و حفاظت رله دیستانس در خط انتقال
دانشجو: مصیب دارابی                استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

7-    عنوان تحقیق : ردیابی اهداف چندگانه با هدف آشکارسازی موشک از اشیاء فریب دهنده رادار
دانشجو: هومان نجف زاده                استاد راهنما : دکتر حسن رحمانیان

8-    عنوان تحقیق : ارائه منبع اضطراری تک فاز با منبع ذخیره انرژی هیبریدی و کنترل شارژ
دانشجو: محمد مهدی جهرمی زاده                استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

9-    عنوان تحقیق : بررسی اثر بارهای توان ثابت بر پایداری شبکه توزیع آینده
دانشجو: حمید عشاق                استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

10-    عنوان تحقیق : طراحی و تحلیل DC-DC جهت سلول های سوختی با کلید زنی ولتاژ صفر
دانشجو: رضا مصفا جهرمی                استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

11-    عنوان تحقیق : بهینه سازی سیستم های انرزی مجتمع های مسکونی نوین در حضور تولید برق خورشیدی و میکرو CHP با استفاده از هاب انرژی
دانشجو: حمیدرضا سپندار                استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

12-    عنوان تحقیق : مدیریت سیستم ریزشبکه بر اساس بر واحدهای تولید برق تجدید پذیر
دانشجو: مجتبی نجفی سیار                استاد راهنما : دکتر محمد نقشینه فرد

13-    عنوان تحقیق : کاهش تلفات و افزایش بارگذاری با تجدید آرایش در سیستم توزیع برق
دانشجو: فرزاد روشنایی                استاد راهنما : دکتر حسین بخشعلی زاده

14-    عنوان تحقیق : تخصیص بهینه توان راکتیو در شبکه های انتقال با تاکید بر پایداری ولتاژ
دانشجو: مرتضی بیگی پور                استاد راهنما : دکتر عبدالحمید طباطبائی فر
 

 

مصوب در تاریخ 20 بهمن ماه 1394 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : کنترل مستقیم گشتاور و موتور سنکرون و رلوکتانسی سه فاز بوسیله کنترل کننده فازی تطبیقی
دانشجو: عادل رسولی نژاد               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


2-    عنوان تحقیق : کنترل توان توربین بادی با استفاده از کنترل کننده عصبی
دانشجو: محمد رضا ابراهیمی               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


3-    عنوان تحقیق : کنترل توربین بادی مجهز بهDFIG با در نظر گرفتن عدم تقارن ولتاژ استاتور
دانشجو: صادق ترحمی اردکانی               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


4-    عنوان تحقیق : استفاده از ساختار کروبار در توربین های بادی دو سو تغذیه جهت کاهش حالت گذرای وقوع خطا
دانشجو: مهدی حکمت               استاد راهنما : دکتر عبد الحمید طباطبایی فر


5-    عنوان تحقیق : روشهای کنترل فرکانس در شبکه قدرت هیبریدی
دانشجو: عبداله صحرائی               استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


6-    عنوان تحقیق : جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توریع جهت کاهش جریان خطوط و بهبود پروفایل ولتاژ به کمک تخمین زن فازی و الگوریتم ژنتیک
دانشجو: وحیدرضا حجتی منش               استاد راهنما : دکتر عبد الحمید طباطبایی فر


7-    عنوان تحقیق : استفاده از اینورتر جهت جبران نوسانات ولتاژ در شبکه های با مزارع بادی
دانشجو: ابوالفضل برقی               استاد راهنما : دکتر حسین بخشعلی زاده


8-    عنوان تحقیق : ترکیب روش های تحلیلی و الگوریتم های تکاملی جهت جایابی بهینه ی انواع مختلف واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع انرژی الکتریکی
دانشجو: محمدرضا نظری               استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


9-    عنوان تحقیق : جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع با در نظر داشتن قابلیت اطمینان و مسایل اقتصادی شبکه
دانشجو: محسن محمدی               استاد راهنما : دکتر سیروس محمدی

 

مصوب در تاریخ 30 تیر ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : طراحی مبدل DC به ac دوطرفه برای کاربرد در شبکه های هوشمند
دانشجو : میلاد محبی              استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


2-    عنوان تحقیق : طراحی کنترل کننده تکمیلی مبتنی بر الگوریتم PSO در سیستم های قدرت شامل توربین های بادی جهت بهبود پایداری ولتاژ و فرکانس
دانشجو : کامران نصیری      استاد راهنما : دکتر حسین بخشعلی زاده


3-    عنوان تحقیق : بررسی پنهان‌سازی اطلاعات درون تصویر مبتنی بر روشهای حوزه تبدیل
دانشجو : علی اکبر ربیعی              استاد راهنما : دکتر حسن رحمانیان


4-    عنوان تحقیق : ردیابی نقطه حداکثر دریافت حداکثر توان در سیستم فتوولتائیک به منظور کاهش حداکثر ولتاژ شبکه و افزایش قابلیت اطمینان سیستم
دانشجو : مسعود غلامی هکانی      استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


5-    عنوان تحقیق : بهبود پایداری حالت گذرا در سیستم های قدرت توسط مزرعه PV با به دست آوردن زمانبندی PID کنترلر بر اساس منطق فازی
دانشجو : سیاوش قهرمانی پیرسلامی              استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


6-    عنوان تحقیق : طراحی کنترل کننده تکمیلی مبتنی بر الگوریتم PSO در سیستم های قدرت شامل توربین های بادی جهت بهبود پایداری ولتاژ و فرکانس
دانشجو : حمیدرضا امیرسالاری      استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


7-    عنوان تحقیق : مکان یابی نیروگاههای کوچک آبی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه تجمعی ذرات (MOPSO)
دانشجو : فرانک صادقی              استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

 

مصوب در تاریخ 6 مرداد ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : کنترل مستقیم گشتاور در موتور رلوکتانسی سنکرون با به کارگیری روش تطبیقی مدل مرجع
دانشجو : احد غنی مند              استاد راهنما : دکتر عبدالرضا ثابت عهد


2-    عنوان تحقیق : بهینه سازی سامانه کنترل توزیع شده با طراحی و شبیه سازی ایستگاه 66/20 کیلوولت شهرک صنعتی
دانشجو : سید حسین نیری      استاد راهنما : دکتر محسن معصومی
 

مصوب در تاریخ 26 مرداد ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : تاثیر استفاده از انرژی های تجدید پذیر بر روی کاهش هزینه برق رسانی در مناطق دور از شبکه سراسری
دانشجو : داریوش روشن              استاد راهنما : دکتر محمد نقشینه فرد


2-    عنوان تحقیق : طراحی مبتنی بر حداقل مربعات وزن دار فیلتر های دیجیتال تنک با استفاده از الگوریتم آستانه گذاری انقباضی تکراری
دانشجو : مژده عسکری قیری      استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


3-    عنوان تحقیق : مبدل DC-DC پل افزاینده جدید با روش مدولاسیون پهنای پالس و سوئیچ در ولتاژ صفر
دانشجو : محمد باقر شاهین      استاد راهنما : دکتر محمد نقشینه فرد


4-    عنوان تحقیق : افزایش پهنای باند با استفاده از تجمیع حامل در مدولاسیون دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس متعامد (OFDM)
دانشجو : سیده مریم مرتضوی      استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

 

مصوب در تاریخ 15 شهریور ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : بررسی تاثیر تولید پراکنده بر عوامل موثر در شبکه های توزیع برق
دانشجو : محمدعلی صحرائیان              استاد راهنما : دکتر عبدالحمید طباطبائی فر
 

 

مصوب در تاریخ 20 شهریور ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : جایابی بهینه خازن در شبکه های توزیع شعاعی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار توسط الگوریتم PSO
دانشجو : مسعود زراعت پیشه              استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


2-    عنوان تحقیق : جایابی و تنظیم بهینه پارامترهای UPFC جهت بهبود پروفایل ولتاژ و کاهش کل تلفات در شبکه های انتقال به کمک الگوریتم ژنتیک
دانشجو : مهدی مختاری              استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


3-    عنوان تحقیق : جایابی و اندازه بهینه TCSC جهت بهبود پایداری ولتاژ در شبکه های انتقال به کمک الگوریتم ژنتیک
دانشجو : احمد پرکم              استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان
 

 

مصوب در تاریخ 28 مهر ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع برق با استفاده از فیلترهای قدرت اکتیو مبتنی بر طرح های کنترلی p-q  و d-q
دانشجو : محمدحسن حق بین             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


2-    عنوان تحقیق : استفاده از منابع تجدید پذیر و منابع ذخیره انرژی برای بهبود کیفیت توان در شبکه توزیع
دانشجو : محمد رحمانیان              استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


3-    عنوان تحقیق : ارائه الگوریتم کنترلی مناسب برای تقسیم توان بین منابع تولید و ذخیره کننده ی توان در میکروگریدهای DC
دانشجو : علی روایی              استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

 

مصوب در تاریخ 12 آبان ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1- عنوان تحقیق : بهبود عملکرد مبدلهای AC-DC افزاینده با استفاده از ساختارهای درهم پیچیده

دانشجو : علیرضا رضایی             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

 

مصوب در تاریخ 19 آبان ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : بهبود پایداری گذرای یک مزرعه بادی با استفاده از بارهای توان ثابت
دانشجو : مجتبی نظری              استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

2-    عنوان تحقیق : تشخیص جزیره ای شدن یک مزرعه بادی با توجه به اغتشاشات هارمونیکی
دانشجو : اسماعیل صفایی              استاد راهنما : دکتر محسن معصومی
 

 

مصوب در تاریخ 1 دی ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : روش های آنالیز و مدل سازی قابلیت اطمینان میکروشبکه ها
دانشجو : بهمن قاسمی عمله             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

2-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی توسعه توزیع در شبکه هوشمند در ساختار چندمرحله ای با درنظر گرفتن عدم قطعیت برای تولیدات پراکنده
دانشجو : صمد صلح جویی هارمی            استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت

3-    عنوان تحقیق : افزایش پایداری و بهره وری شبکه با کمک سیستم ریزشبکه واحدهای کوچک مقیاس تولید برق تجدید پذیر
دانشجو : ابوالفضل آگاه             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

4-    عنوان تحقیق : شناسایی پارامترهای موتورالقایی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات
دانشجو : محمد مصلی نژاد             استاد راهنما : دکتر عبدالحمید طباطبایی فر
 

 

مصوب در تاریخ 13 بهمن ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : تشخیص نوع و مرتبه مدولاسیون های دیجیتال مبتنی بر روشهای استخراج ویژگی
دانشجو : نجمه اطهری             استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

2-    عنوان تحقیق : کنترل و بهره گیری از سیستم ریزشبکه واحدهای تولید برق تجدید پذیر تولید برق آبی و مزرعه بادی شامل ژتراتور القایی دو سو تغذیه
دانشجو : مسعود پرندآور            استاد راهنما : دکتر محمد نقشینه فرد

3-    عنوان تحقیق : ارائه یک مدل جدید به منظور کمینه سازی تلفات در شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک
دانشجو : مهدی عسکرنژادی             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

4-    عنوان تحقیق : مطالعه یک شبکه با حضور چندین توربین بادی و تاثیر یک SVCمتمرکز در بهبود عملکرد آنها
دانشجو : محسن قنبری زاده             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

5-    عنوان تحقیق : مکان یابی  بهینه منابع نیروگاهی فتوولتائیک در شبکه های برق با هدف کاهش تلفات توان بر اساس اطلاعات مکانی و جغرافیایی
دانشجو : امین جهرمی             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

6-    عنوان تحقیق : کنترل فرکانس ریزشبکه با استفاده از سیستم های ذخیره انرژی باتری چندگانه
دانشجو : علی رحمانی             استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان
 

 

مصوب در تاریخ 10 اسفند ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1- عنوان تحقیق : روش محاسباتی تخمینِ کورِ موثرِ آفست فرکانس حامل ) (CFOبرای سیستم های MIMO-OFDM
دانشجو : حکیمه خاوند        استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

2- عنوان تحقیق : تعیین یک استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه خطوط انتقال بر اساس ارزیابی قابلیت اطمینان خطوط شبکه
دانشجو : علی رضا دانشمند   استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

3- عنوان تحقیق : استراتژی جلوگیری از خاموشی سراسری در شبکه قدرت با استفاده از جزیره ای کردن عمدی شبکه
دانشجو : محمد سیوف جهرمی           استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

 

مصوب در تاریخ 18 اسفند ماه 1395 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : تاثیر مدیریت شارژ خودروهای الکتریکی، قابلیت اطمینان و جابه‌جایی بار بر برنامه‌ریزی توسعه تولید سیستم قدرت چندهدفه
دانشجو : موسی مرادی             استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


2-    عنوان تحقیق : کاهش گشتاور دندانه ای در موتورهای مغناطیس دائم داخلی با ایجاد سوراخهایی در سطح روتور
دانشجو : علیرضا رمضانی            استاد راهنما : دکتر حسن رحمانیان


3-    عنوان تحقیق :  بررسی و ارزیابی اثر اضافه ولتاژ صاعقه بر توربینهای بادی مجزا در پارک های بادی شبکه توزیع، با حضور سیستم کنترلی و اثرات فرکانس بالای مقاومت زمین
دانشجو : رضا قاسمی             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


4-    عنوان تحقیق :  اشتراک گذاری طیف فرکانسی و تخصیص توان توام برای سیستم های  OFDM رله مشارکتی
دانشجو : علی رحمانیان کوشککی             استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


5-    عنوان تحقیق :  بررسی پایداری گذرای شبکه های قدرت در حضور منابع تولید پراکنده بادی با تکنولوژی DFIG
دانشجو : محمدصادق جوکار             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


6-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی مشارکت واحد های دیزلی در مجاورت خودروهای برقی به منظور کاهش هزینه های بهره برداری
دانشجو : محمدصادق  قاسمی قطب آبادی            استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


7-    عنوان تحقیق : طراحی و پیاده سازی یک سیستم پایش و کنترل از راه دور باغ و مرکبات مبتنی بر شبکه حسگر بیسیم و شبکه ارتباطی GSM
دانشجو : مژده دلبسته            استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

 

مصوب در تاریخ 3 خرداد ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : افزایش بازده سیستم توربین بادی با طراحی کنترل کننده غیر خطی
دانشجو : نادر مهراد             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


2-    عنوان تحقیق : ارایه سیستم واسط پنل خورشیدی به کمک مبدل توان جزیی پوش – چول جهت افزایش بهره ولتاژ
دانشجو : علی مبارکی            استاد راهنما : دکتر امیرحسین رجایی


3-    عنوان تحقیق : بهبود قابلیت اطمینان ترانسفورماتورهای موازی شبکه انتقال و توزیع با روش جدید بهره برداری مبتنی بر مدل مارکوف در محیط هارمونیکی
دانشجو : سید وحید مصطفوی     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

 

مصوب در تاریخ 20 تیر ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : افزایش نرخ مجموع در سیستم‌های چندورودی-چندخروجی مقیاس بزرگ، بر اساس  توان برای هر آنتن
دانشجو : عباس مصلی نژاد             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


2-    عنوان تحقیق : ارایه یک روش مکان یابی مبتنی بر میزان افت توان برای محیط سرپوشیده در شبکه بی سیم
دانشجو : گلچهر صدرائیان فرد جهرمی           استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


3-    عنوان تحقیق : طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه فازی پروانه ای با شیفت دهنده فاز در باند X
دانشجو : سید احسان شرافت     استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


4-    عنوان تحقیق : آنالیز فنی – اقتصادی سیستم های توزیع همزمان و با جایابی DSTATCOM
دانشجو : علی رحمانیان     استاد راهنما : دکتر محمدحسن همت پور


5-    عنوان تحقیق : بررسی میزان تولید منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع فعال و ارایه مدل احتمالاتی شبکه توزیع فعال
دانشجو : محمدصادق آزمون     استاد راهنما : دکتر حسن رحمانیان


6-    عنوان تحقیق : مقایسه الگوریتم های وفقی شکل دهی پرتو آرایه ای آنتنی برای کاهش اثرات سیگنال های تداخل وحذف جمینگ در سیستم های مخابراتی بی سیم
دانشجو : قاسم ابوئیان جهرمی     استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


7-    عنوان تحقیق : ارائه روشی جهت شناسایی سیستم های غیرخطی با بکارگیری فیلترهای تطبیقی  IIR Spline
دانشجو : مرتضی سهرابی     استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


8-    عنوان تحقیق : مطالعه و بررسی تاثیر ظرفیت بهینه ذخیره سازها در ریز شبکه های DC به منظور بهبود کیفیت توان الکتریکی و با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری
دانشجو : محمد جهرمی     استاد راهنما : دکتر حسن رحمانیان
 

 

مصوب در تاریخ 25 تیر ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : تحلیل نرخ رخداد خطا در شبکه های مخابراتی مبتنی بر رله و کانال مخابراتی با اثر محوشدگی
دانشجو : راضیه کریمی        استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

2-    عنوان تحقیق : افزایش بازدهی استفاده از منابع رادیویی در شبکه های بیسیم با مدیریت دسترسی در ناحیه همپوشانی
دانشجو : مصطفی بهدادفر     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


3-    عنوان تحقیق : یک روش شبه بهینه جهت افزایش سرعت ارسال اطلاعات در سیستم های بی سیم با استفاده از روش های مدیریت تداخل و هماهنگی در گیرنده ها
دانشجو : محمد نیامی جهرمی     استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


4-    عنوان تحقیق : تخمین کانال چندمسیره با بکارگیری فیلترینگ تطبیقی پراکنده بهبود یافته با قید اندازه گیری کارانتراپی
دانشجو : داوود زمانی     استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

 

مصوب در تاریخ 26 تیر ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : بازآرایی بهینه شبکه توزیع در کنار مدیریت توزیع توان راکتیو در شبکه در حضور منابع تولید پراکنده
دانشجو : رضا زحمتکشان             استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


2-    عنوان تحقیق : کنترل ولتاژ و توان راکتیو با در نظر گرفتن خودروهای برقی
دانشجو : محسن قنبرزاده     استاد راهنما : دکتر محمدحسن همت پور


3-    عنوان تحقیق : حذف بار بهینه در راستای حداکثر سازی حد بارپذیری و حداقل سازی انحرافات ولتاژ و اضافه بار خطوط
دانشجو : محمدحسین محمدی     استاد راهنما : دکتر محمدحسن همت پور


4-    عنوان تحقیق : مدلسازی مساله مشارکت واحدها با در نظر گرفتن بارهای قابل انعطاف
دانشجو : بابک رحمانیان کوشککی     استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت


5-    عنوان تحقیق : استفاده از نانواکسیدهای فلزی در پیل های سئختی و بررسی دانسیته جریان، تغییر ولتاژ و توان خروجی
دانشجو : امین پیرا         استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


6-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی توسعه شبکه فوق توزیع در حضور نیروگاه های کوچک
دانشجو : علی اسدالله پور     استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


7-    عنوان تحقیق : بررسی نیروهای الکترومغناطیسی وارده به سیم پیچی ترانسفورماتور در حضور خطاهای الکتریکی و مکانیکی
دانشجو : محمدرضا زارع     استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


8-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی بهینه بهره برداری شرکت های خرده فروش با در نظر گیری تاثیر مدیریت سمت مصرف
دانشجو : محمد تندر     استاد راهنما : دکتر حسن رحمانیان


9-    عنوان تحقیق : ارایه سیستم پمپاژ خورشیدی بر اساس مبدل الکترونیک قدرت با بهره بالا مناسب برای مزارع دور از دسترس شبکه برق
دانشجو : سیدمحمد موسوی     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


10-    عنوان تحقیق : جایابی PMU ها به کمک الگوریتم جستجوی هارمونی و مقایسه با الگوریتم ژنتیک در جهت بهینه سازی با در نظر گرفتن باس های مختلف
دانشجو : مهدی ملکی     استاد راهنما : دکتر مهدی دهقان

مصوب در تاریخ 27 تیر ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه


1-    عنوان تحقیق : کاهش جریان فیدرها و بهبود پروفایل ولتاژ در شبکه های توزیع با مکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده
دانشجو : علی فخرایی            استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


2-    عنوان تحقیق : تقسیم بهینه توان در مولدهای تولید همزمان برق و حرارت (CHP) در یک ریز شبکه به منظور کاهش هزینه سوخت و انتشار گاز NOx
دانشجو : احسان بهمنی نژاد     استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

3-    عنوان تحقیق : بهینه سازی پخش توان راکتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی جهت تعیین زاویه اتش المان های بانک توان راکتیو TCR و TSC در شبکه انتقال برق
دانشجو : ایمان خلیلی جهرمی     استاد راهنما : دکتر محسن معصومی

 

مصوب در تاریخ 20 آبان ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق : تاثیر سطوح مختلف بار، سرعت و بازآرایی بر هزینه های پرداختی شرکت های توزیع
دانشجو : محمدحسین حق بین     استاد راهنما : دکتر محمدحسن همت پور


2-    عنوان تحقیق : مدیریت هوشمند ساعتی بارهای الکتریکی واحد مسکونی با حضور عوامل سبز نظیر منابع تولید پراکنده و خودروبرقی
دانشجو : مسعود صفری گلبرنجی     استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت
 

 

مصوب در تاریخ 20 آذر ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه


1-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی ظرفیت تولید انرژی با منظور کردن محدودیت بودجه و ریسک
دانشجو : علی محمودیان فرد            استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت


2-    عنوان تحقیق : طراحی کنترل کننده غیرخطی مود لغزشی جهت کنترل توان اکتیو و راکتیو مولد القایی دوسو تغذیه متصل به شبکه
دانشجو : محمدحسین عطازادگان     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


3-    عنوان تحقیق : ارزیابی یک توپولوژی جدید اینورتری مبتنی بر مبدل منبع امپدانسی به منظور افزایش ولتاژ آرایه های فتوولتاییک و اتصال آنها به شبکه AC با بازدهی بالا و استرس ولتاژ پایین
دانشجو : مهدی صفایی     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


4-    عنوان تحقیق : مکان یابی محدودکننده های جریان خطا در شبکه قدرت با استفاده از الگوریتم های هوشمند به منظور کاهش هزینه بهره برداری
دانشجو : صادق دهقانی     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


5-    عنوان تحقیق : طراحی و مدلسازی سیستم فازی-تطبیقی-عصبی در پیش بینی عملکرد سیستم انرژی گرمایی خورشید
دانشجو : محمد جایمند     استاد راهنما : دکتر حسن رحمانیان

 

مصوب در تاریخ 19 دی ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه


1-    عنوان تحقیق : مدلسازی فیلتر فعال با استفاده از کنترل جریان واحدهای تولید پراکنده متصل به شبکه
دانشجو : حمیدرضا پولادیان         استاد راهنما : دکتر حسن رحمانیان


2-    عنوان تحقیق : بهره برداری بهینه از کنترل کننده های شارش توان در بازارهای رقابتی برق
دانشجو : سجاد انصاری         استاد راهنما : دکتر محمد حسن همت پور


3-    عنوان تحقیق : ارائه روشی جهت کاهش هزینه های تولید توان اکتیو در ریز شبکه جزیره ای
دانشجو : محمد سعید سپاسدار جهرمی         استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


4-    عنوان تحقیق : استفاده از نیروگاه بادی در کاهش هزینه مدیریت گرفتگی و همچنین هزینه تولید ژنراتورها
دانشجو : مجتنی پرکامی            استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


5-    عنوان تحقیق : مدلسازی و کنترل ریز شبکه (میکروگرید) ترکیبی AC/DC شامل فتوولتائیک، توربین بادی و ذخیره ساز باطری به منظور کاهش تبدیل های چندگانه DC-AC-DC یا AC-DC-AC
دانشجو : محمد رشید رشیدی     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


6-    عنوان تحقیق : بهینه سازی ولتاژ و فرکانس در توربین های بادی با استفاده از اطلاعات سرعت باد و توان مبتنی بر شبکه عصبی  SVM
دانشجو : سید احسان تقوائیان         استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان
 

 

مصوب در تاریخ 20 دی ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه


1-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی بهینه پخش بار اقتصادی در حضور واحدهای CHP به منظور حداکثر کردن سود اقتصادی و به حداقل رساندن آلودگی های زیست محیطی
دانشجو : مهدی کاویانی            استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


2-    عنوان تحقیق : پیشنهاد یک الگوی سوئیچینگ بهینه برای مبدل PWM AC-AC با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری تطبیقی
دانشجو : فاطمه اسمعیلی     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


3-    عنوان تحقیق : بررسی و تجزیه و تحلیل پایداری ولتاژ در شبکه انتقال با در نظر گرفتن انواع مدل های بار الکتریکی
دانشجو : حامد صادقی         استاد راهنما : دکتر محمد حسن همت پور


4-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی توسعه با چند هدف مختلف با تمرکز بر منابع انرژی تجدید پذیر
دانشجو : مهرداد دمان     استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت


5-    عنوان تحقیق : گسترش شبکه های انتقال مدرن با هدف حداقل سازی هزینه های خطوط انتقال و حداکثر سازی حد بار پذیری شبکه
دانشجو : طیب یادگاری فرد     استاد راهنما : دکتر محمد حسن همت پور


6-    عنوان تحقیق : ارائه ساختار بازیاب دینامیک ولتاژ بر اساس مبدل جدید به منظور بهیود کیفیت ولتاژ بارهای حساس
دانشجو : ابوالفضل موحدی      استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت


7-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی بهینه کلیدهای قدرت به منظور بهبود خودترمیمی شبکه های توزیع با لحاظ کردن هزینه ی نصب و نگهداری کلیدهای قدرت
دانشجو : محسن رضایی     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


8-    عنوان تحقیق : برنامه ریزی تولید انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن مدل ناحیه ممنوعه
دانشجو : محمد علی رفیعی نیا     استاد راهنما : دکتر محمد حسن همت پور
 

 

مصوب در تاریخ 21 دی ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه

1-    عنوان تحقیق :  بهبود تخمین نویز برای سنجش طیف کور به کمک تجزیه مد تجربی
دانشجو : ساناز محمدی            استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


2-    عنوان تحقیق : تخمین زاویه ورود تعداد نامعلوم سیگنال همدوس با استفاده از قطری سازی آماره گشتاور مرتبه چهارم
دانشجو : علی اکبر چارستاد     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

 

   مصوب در تاریخ 21 اسفند ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه


1-    عنوان تحقیق :  افزایش پایداری ولتاژ سیستم توزیع به کمک بازآرایی همزمان با جایابی Dstatcom
دانشجو : سعید مردانی                 استاد راهنما : دکتر محمد حسن همت پور


2-    عنوان تحقیق : تاثیر خودروهای برقی و بارهای کنترل پذیر بر ولتاژ و توان راکتیو سیستم های توزیع
دانشجو : مهرداد رحمانیان کوشککی    استاد راهنما : دکتر محمد حسن همت پور


3-    عنوان تحقیق : جایابی و تعیین ظرفیت بهینه کنترل کننده یکپارچه توان در شبکه های قدرت با هدف کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و حد بار پذیری سیستم با استفاده از الگوریتم زنتیک
دانشجو : علیرضا متولی نژاد         استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


4-    عنوان تحقیق : طراحی و ساخت سیستم تولید برق اضطراری (باتری و اینورتر) کم هزینه و کارکرد طولانی مدت با استفاده از موتور الکتریکی آهن ربای دایم
دانشجو : جلال بادروج             استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


5-    عنوان تحقیق : پیش بینی بار کوتاه مدت مطالعه موردی شهرستان جهرم
دانشجو : رضا مساح قطب آبادی         استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


6-    عنوان تحقیق : پخش بار بهینه با لحاظ کردن چالش های اقتصادی – زیست محیطی واحدهای نیروگاهی حرارتی و خورشیدی
دانشجو : محمد حسین تابع مویدی         استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


7-    عنوان تحقیق : پیش بینی رفتار قیمت برق در بازه های کوتاه مدت با استفاده از سری های زمانی : مطالعه موردی ایران
دانشجو : مهدی نیکوبیان         استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


8-    عنوان تحقیق : کنترل و پایداری یک ریز شبکه چند شینه توسط روش مد لغزشی
دانشجو : امین بایگان             استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


9-    عنوان تحقیق : طراحی کنترل کننده مد لغزشی اصلاح شده برای اینورتر متصل به شبکه برای کنترل ولتاژ و فرکانس
دانشجو : علی اکبر غلامی         استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

 

 مصوب در تاریخ 22 اسفند ماه 1396 در شورای پژوهشی دانشگاه


1-    عنوان تحقیق :  تعیین محل تظبیقی مکان گره توسط حسگرهای بیسیم با قابلیت اندازه گیری فاصله بر اساس معیار حداقل سازی متوسط مربعات خطا
دانشجو : ابوالفضل زارعی                استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


2-    عنوان تحقیق :  ردیابی نقطه حداکثر دریافت توان تابشی خورشید در ژنراتورهای فتوولتائیک با سایه جزیی بر اساس الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه
دانشجو : احمد رضا زمانیان                استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


3-    عنوان تحقیق :  تاثیر راکتور سری متغیر پیوسته بر حذف بار بهینه با هدف حداکثر سازی حد بار پذیری
دانشجو : حسین شیری                     استاد راهنما : دکتر محمد حسن همت پور


4-    عنوان تحقیق : طراحی یک مبدل دو ورودی باک جهت ردیابی حداکثر توان خروجی برای دو پنل فتوولتائیک
دانشجو : سجاد رحمانیان         استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان

5-    عنوان تحقیق : طراحی و شبیه سازی جبران ساز استاتیکی توان راکتیو (Statcom) در سیستم های توزیع به منظور بهبود پروفایل ولتاژ
دانشجو : جعفر فولادی         استاد راهنما : مهندس محمد امین حیدری

 

مصوب در تاریخ 10 تیر ماه 1397 در شورای پژوهشی دانشگاه


1-    عنوان تحقیق :  آنالیز و طراحی تقسیم کننده توان ویلکینسون فراپهن باند با قابلیت حذف باند به کمک ساختارهای زمین ناقص
دانشجو : ندا اقتصاد               استاد راهنما : دکتر  محسن معصومی


2-    عنوان تحقیق :  مکان یابی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از ویژگی آماری تحرک حسگرها
دانشجو : علی رضا خانی                    استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


3-    عنوان تحقیق :  بهبود روش مکان یابی  نودهای متحرک مبتنی بر روش مونت کارلو
دانشجو : سعید فیروز                     استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


4-    عنوان تحقیق : ردیابی هدف توسط شبکه های حسگر باینری
دانشجو : امین بهاءلو         استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


5-    عنوان تحقیق : تشخیص خودکار روش های مدلاسیون دیجیتال و مرتبه آنها با استخراج و کلاسه بندی ویژگی های آماری سیگنال دریافتی
دانشجو : ادیب معمارزاده         استاد راهنما : دکتر محسن معصومی
 

مصوب در تاریخ 25 شهریور ماه 1397 در شورای پژوهشی دانشگاه


1-    عنوان تحقیق :  طراحی کنترل کننده غیرخطی مودلغزشی ترمینال جهت بهره برداری توان توربین بادی ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم سرعت متغیر
دانشجو : علی قناعت پیشه               استاد راهنما : دکتر  محسن معصومی


2-    عنوان تحقیق :  کنترل توان راکتیو بادی – دیزلی هیبرید با هدف پایداری ولتاژ به کمک رهیافت کنترل پیش بین
دانشجو : مهرزاد دلخواسته                    استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


3-    عنوان تحقیق :  بررسی امکان افزایش ظرفیت نصب تولیدات کوچک در فیدر ترانس های مجهز به تپ چنجر تحت بار
دانشجو : محمد حامد عبدالهی                     استاد راهنما : دکتر محسن معصومی


4-    عنوان تحقیق :  بررسی و ساخت مولد برق با استفاده از مواد ترموالکتریک و جمع کننده مرکزی گرمای خورشیدی و ذخیره ی گرما در منبع آب
دانشجو : حسین ابوطالبی جهرمی                     استاد راهنما : دکتر حسین حقیقت


5-    عنوان تحقیق :  تنظیم پروفایل ولتاژ و تغذیه توان راکتیو با استفاده از منابع تولید پراکنده
دانشجو : مصیب امیری                     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان


6-    عنوان تحقیق :  کاهش هزینه های شرکت های توزیع  در بازار برق با استفاده از منابع تولید پراکنده و الگوریتم جستجوی هارمونی
دانشجو : مجتبی سیوف جهرمی                     استاد راهنما : دکتر حامد بنی زمان