محتوای دروس کارشناسی ارشد

محتوای دروس
 

درس مباحث ویژه (بازار برق) - دکتر حسین حقیقت

دانلود فایل سری 1 درس بازار برق تاریخ آپلود 14 آبان 95

 


درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته - دکتر حسین حقیقت

دانلود فایل سری 1 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته تاریخ آپلود 10 آبان 93

دانلود فایل سری 2 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته تاریخ آپلود 10 آبان 93

دانلود فایل سری 3 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته تاریخ آپلود 14 اردیبهشت 94

دانلود فایل سری 4 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته تاریخ آپلود 14 اردیبهشت 94

دانلود فایل سری 5 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته تاریخ آپلود 14 اردیبهشت 94

دانلود فایل سری 6 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته تاریخ آپلود 10 آبان 93

دانلود فایل سری 7 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته تاریخ آپلود 16 آذر 93

دانلود فایل سری 8 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته تاریخ آپلود 16 آذر 93

دانلود فایل سری 9 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته تاریخ آپلود 10 آبان 93

دانلود فایل سری 10 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته تاریخ آپلود 16 آذر 93

دانلود فایل سری 11 درس بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته تاریخ آپلود 14 اردیبهشت 94

درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) - دکتر حسین حقیقت

دانلود فایل سری 1 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1)  تاریخ آپلود 10 آبان 93

دانلود فایل سری 2 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1)  تاریخ آپلود 10 آبان 93

دانلود فایل سری 3 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 10 آبان 93

دانلود فایل سری 4 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 10 آبان 93

دانلود فایل سری 5 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 10 آبان 93

دانلود فایل سری 6 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 16 آذر 93

دانلود فایل سری 7 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 29 آذر 93

دانلود فایل سری 8 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 23 آذر 93

دانلود فایل سری 9 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 23 آذر 93

دانلود فایل پروژه درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 29 آذر 93

دانلود فایل های شبیه سازی پروژه درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 15 دی 93

دانلود فایل سری 10 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 10 اسفند 93

دانلود فایل سری 11 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 10 اسفند 93

دانلود فایل سری 12 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 14 اردیبهشت 94

دانلود فایل سری 13 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 14 اردیبهشت 94

دانلود فایل سری 14 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 28 اردیبهشت 94

دانلود فایل سری 15 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 28 اردیبهشت 94

دانلود فایل سری 16 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 6 خرداد 94

دانلود فایل سری 17 درس دینامیک سیستم های قدرت الکتریکی (1) تاریخ آپلود 13 خرداد 94

درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت  - دکتر حسین حقیقت

دانلود مجموعه فایلهای سری 1 درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت تاریخ آپلود 10 اسفند 92

دانلود مجموعه فایلهای سری 2 درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت تاریخ آپلود 10 اسفند 92

دانلود مجموعه فایلهای سری 3 درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت تاریخ آپلود 22 اردیبهشت 93

دانلود مجموعه فایلهای سری 4 درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت تاریخ آپلود 6 خرداد 94

دانلود مجموعه فایلهای سری 5 درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت تاریخ آپلود 6 خرداد 94

 

دانلود نمرات اولیه درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت تاریخ آپلود 3 تیر 94

 

درس بررسی سیستم های قدرت (2)  - دکتر حسین حقیقت

دانلود مجموعه فایلهای سری 1 درس بررسی سیستم های قدرت (2) تاریخ آپلود 14 اسفند 93
دانلود متن کتاب درس بررسی سیستم های قدرت (2) دکتر احد کاظمی تاریخ آپلود 29 مهر 94

دانلود پاورپوینت درس بررسی سیستم های قدرت (2) دکتر کامیاب تاریخ آپلود 29 مهر 94

 

درس بررسی سیستم های قدرت (1)  - دکتر حسین حقیقت

دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت (1) تالیف گرینجر و استیونسون و ترجمه تقی آبادی تاریخ آپلود 29 مهر 94
دانلود جزوه درس بررسی سیستم های قدرت (1) دکتر قاضی تاریخ آپلود 29 مهر 94

دانلود جزوه دیگر درس بررسی سیستم های قدرت (1) دکتر قاضی تاریخ آپلود 29 مهر 94

دانلود پاورپوینت درس بررسی سیستم های قدرت (1) دکتر زمانی فر تاریخ آپلود 29 مهر 94

درس روش تحقیق - دکتر سید ابراهیم دشتی

دانلود فایل خلاصه درس
 

آموزش نرم افزار متلب و سیمولینک

راهنمای آموزشی متلب و سیمولینک

لینک آموزش سیمولینک