ویژه دانشجویان ارشد قدرت و مخابرات

  رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته
موجود در
گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

  کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش قدرت

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش مخابرات 

 

    لیست دروس :
لیست دروسی که باید در طی دوره کارشناسی ارشد بگذرانید که شامل دروس جبرانی، دروس اصلی، دروس تخصصی اختیاری، سمینار و پایان نامه می شود.

  دانلود لیست دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش قدرت

دانلود لیست دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش مخابرات

 

  سرفصل دروس کارشناسی ارشد :
اینکه محتوای هر درس شامل چه موضوعات و مطالبی است

سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش قدرت

سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش مخابرات

 

  نکات مهم آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

* مدرک تحصیلی پایه داشتن گواهی نامه پایان دوره کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته برای ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ضروری است

* تعداد واحد دوره کارشناسی ارشد تعداد واحد کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 32 واحد شامل 24 واحد اصلی و تخصصی اختیاری ، 2 واحد سمینار و 6 واحد پایان نامه است. اگر رشته کارشناسی دانشجو با رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته که در آن پذیرفته شده یکی نباشد باید تعدادی دروس جبرانی علاوه بر 32 واحد فوق الذکر بگذراند. حداکثر تعداد دروس جبرانی 24 واحد است. به ازای گذراندن هر 12 واحد درسی جبرانی یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو اضافه می شود. اولویت گذراندن دروس با دروس جبرانی است

* حداقل و حداکثر واحد در هر نیمسال تحصیلی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین 8 تا 14 واحد درسی را انتخاب کند
. دانشجویی که برخی دروس کارشناسی ارشد را در دوره کارشناسی گذرانده است نمی تواند آن درس یا دروس را در دوره کارشناسی ارشد بگذراند

  * طول دوره کارشناسی ارشد طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداقل 3 نیمسال و به طور عادی  2 سال و حداکثر 3 سال با تایید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد

* حداقل نمره قبولی دروس حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد 12 است

* مشروطی و حداقل معدل میانگین نمرات دروس دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 14 باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود . نمره دروس جبرانی در کارنامه دانشجو جداگانه ثبت می شود ، اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود


 * شرط فارغ التحصیلی و ترم افزایش میانگین نمرات میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد ، در غیراین صورت فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود . اگر دانشجوی پس از گذراندن تمامی دروس دوره معدل کل دوره زیر 14 باشد، می تواند با گرفتن حداکثر 16 واحد به عنوان ترم افزایش میانگین معدل کل خود را به بالای 14 برساند

* اخذ پایان نامه دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند . موضوع پایان نامه پس از تایید کمیته تحصیلات تکمیلی قطعیت می یابد


* تمدید پایان نامه دانشجو پس از انتخاب پایان نامه تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال یا نیمسال های بعد نیز آن را ثبت نام نماید ( تمدید کند) . نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو می شود

* انتقال و تغییر رشته انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است

 

  دانلود نکات مهم آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته  

 

دانلود آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته