محتوای دروس سیستم عامل، شبکه های محلی کامپیوتری و سیستم عامل شبکه