آیین نامه و فرم های ویژه استادان
آیین نامه ها

آیین نامه ثبت نمرات نهایی دانشجویان


ساعات موظفی (تدریس و غیر تدریس ) هفتگی اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی


  ساعات تدریس موظف اعضای هیات علمی دانشگاه در هفته بر حسب مرتبه علمی :
 مربی (کارشناسی ارشد) : 16 ساعت

استادیار (دکترا) :               15 ساعت
 دانشیار (دکترا) :               14 ساعت
 استاد (دکترا) :                 12 ساعت

حداکثر ساعات تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه در هفته    : 23 ساعت

ساعات تدریس موظف مدیر گروه در هفته  : 8  ساعت
حداکثر ساعات تدریس مدیر گروه در هفته : 15 ساعت


حداکثر ساعات تدریس استادان حق التدریس دانشگاه در هفته : 12 ساعت

حداکثر ساعات تدریس استادان چه اعضای هیات علمی و چه حق التدریس در هر روز : 8 ساعت


فرم ها