آیین نامه و فرم های ویژه دانشجویان

آیین نامه ها

  آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی ناپیوسته ،  کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته
   مشاهده متن آیین نامه آموزشی

آئین نامه آموزشی دوره  کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه امتحانات

آئین نامه کارآموزی


آئین نامه نحوه معادل سازی دروس


حداقل نمره جهت معادل سازی درس دوره کارشناسی ارشد 14 می باشد
 

مطالب مهم آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته    

 

فرم ها


فرم تعیین دروس جبرانی

فرم درخواست وام از صندوق رفاه دانشجویان

فرم جهت معادل سازی دروس

فرم های کارآموزی/کارورزی و پروژه پایان دوره تحصیل و توضیحات راهنما

فرم بازدید علمی
 

  فرم انتخاب موضوع و فرم اعلام نمره درس سمینار کارشناسی ارشد