لیست دروس و جدول آرایش ترمی

لیست دروس و جدول آرایش ترمی رشته های موجود
در گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 

با کمک فایل لیست دروس و جدول آرایش ترمی خواهید دانست :
که هر ترم چه درس هایی بایستی بگیرید،
کلا چه درس هایی بایستی بگذرانید تا فارغ التحصیل شوید
 پیش نیاز و هم نیاز هر درس کدامند. رعایت پیش نیاز دروس کاملا الزامی است

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - قدرت گرایش های "سیستم های قدرت" و
"برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی" از ورودی سال 1394

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - مخابرات از ورودی سال 1394

 


کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - قدرت تا ورودی سال 1393

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - مخابرات تا ورودی سال 1393

 


کارشناسی پیوسته مهندسی برق - مخابرات از ورودی سال 1392

کارشناسی پیوسته مهندسی برق - قدرت از ورودی سال 1392

کارشناسی پیوسته مهندسی برق - الکترونیک از ورودی سال 1392

 


کارشناسی پیوسته مهندسی برق - مخابرات تا ورودی سال 1391

کارشناسی پیوسته مهندسی برق - قدرت تا ورودی سال 1391

کارشناسی پیوسته مهندسی برق - الکترونیک تا ورودیسال 1391

 


کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوئیچ های شبکه ثابت

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک


کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

 


کاردانی ناپیوسته فنی مخابرات

کاردانی پیوسته علمی - کاربردی الکترونیک

کاردانی پیوسته علمی - کاربردی الکتروتکنیک - برق صنعتی


کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر


 کاردانی پیوسته علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 

اگر علاقمند باشید که بدانید سرفصل و موضوعات هر درسی که در دوره تحصیل خود می گیرید چه می باشد می توانید از

وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

آنها را دانلود کنید که البته لینک آنها در زیر آمده است :


سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق


سر فصل دروس دوره کارشناسی پیوسته مهندسی برقسر فصل دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوئیچ های شبکه ثابت

سر فصل دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

سر فصل دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

سر فصل دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر


 
سر فصل دروس کاردانی پیوسته علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر

سر فصل دروس کاردانی پیوسته علمی - کاربردی الکترونیک
 

سر فصل دروس کاردانی پیوسته علمی - کاربردی الکتروتکنیک - برق صنعتی

سر فصل دروس کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر

سر فصل دروس کاردانی ناپیوسته فنی مخابرات