فرم های کارآموزی/کارورزی و پروژه


فایل راهنمای گرفتن درس کارآموزی/کارورزی

دانلود فرم های پروژه (فرم های شماره 1 و 2)


فایل راهنمای گرفتن درس پروژه

دانشجوی محترم که درس کارآموزی/کارورزی یا پروژه را می خواهید بگیرید یا گرفته اید مطالب زیر را حتما بخوانید

 
 نکات مهم پس از گرفتن درس کارآموزی / کارورزی:

حد نصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ درس کارآموزی در دوره‌های کارشناسی پیوسته   :  حداقل 100 واحد
حد نصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ درس کارآموزی در دوره‌های کارشناسی ناپیوسته :  حداقل 60   واحد
حد نصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ درس کارآموزی در دوره‌های کاردانی                    :  حداقل 50
  واحد

دانشجوی عزیز پس از گرفتن درس کارآموزی/کارورزی به نکات زیر توجه جدی کنید :

1- اگر درس کارآموزی/کارورزی را گرفته اید فرم های کارآموزی/کارورزی را دانلود نمایید و منتظر باشید تا نام استاد کارآموزی/کارورزی شما توسط مدیر گروه روی وب سایت گروه اعلام شود این کار معمولا یک هفته بعد از پایان زمان حذف و اضافه ترم انجام می شود . نام استاد کارآموزی هر نفر از طریق وب سایت گروه (دانلود لیست استاد راهنمای کارآموزی و پروژه) اعلام خواهد شد
2- در این مدت سعی کنید محل کارآموزی خود را پیدا کنید 
حتما باید یک شرکت معتبر خصوصی یا دولتی و یا اداره دولتی باشد و مغازه و کافی نت قابل قبول نیست
3- پس از تعیین نام استاد کارآموزی توسط مدیر گروه و پیدا کردن محل کارآموزی مناسب فرم شماره یک کارآموزی را پر کرده به تایید کارشناس آموزشی گروه آقای عبدالله مصلی نژاد برسانید
4- همچنین فرم شماره یک کارآموزی را به تایید استاد کارآموزی خود و مدیر گروه برسانید تا محل کارآموزی شما تایید شود، اصل فرم شماره یک را به کارشناس آموزشی گروه آقای عبدالله مصلی نژاد تحویل دهید و کپی آن را نزد خود نگه دارید تا نامه معرفی شما به محل کارآموزی توسط دانشگاه صادر شود
5- با گرفتن نامه معرفی به محل کارآموزی از دانشگاه به محل کارآموزی بروید و دوره کارآموزی خود را شروع کنید
6- پس از پایان دوره کارآموزی فرم های شماره 2 ، 3 و 4 کارآموزی را پرکنید و به تایید محل کارآموزی برسانید
فرم شماره 4 کارآموزی حتما بایستی توسط محل کارآموزی شما مهر و امضا شود
7- به ازای هر هفته حضور در محل کارآموزی (حداقل 4 هفته برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی پیوسته و 6 هفته برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته) یک برگ فرم شماره 3 کارآموزی پرکنید
8- نامه گواهی حضور شما در محل کارآموزی از محل کارآموزی بگیرید
این نامه بایستی به صورت زیر باشد :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
سلام علیکم
گواهی می شود آقای / خانم ............................. دانشجوی رشته .............. به شماره دانشجویی .......................... دوره کارآموزی خود را به مدت ........... ساعت از تاریخ    /      /    تا تاریخ    /     /     با موفقیت در این مرکز گذرانیده است
.
 
 
مهر و امضای شرکت یا اداره
مدت زمان کارآموزی 2 واحدی برابر 240 ساعت و حداقل یک ماه (چهار هفته) است
مدت زمان کارآموزی 3 واحدی برابر 360 ساعت و حداقل 45 روز (6 هفته) است


9- گزارش کار کارآموزی خود را تهیه کنید. برای نوشتن گزارش کار از توضیحات فایل راهنمای گرفتن کارآموزی استفاده کنید
10- تمامی فرم های کارآموزی، گزارش کارآموزی و نامه گواهی حضور شما در محل کارآموزی و فرم شماره 5 تحویل استاد کارآموزی خود دهید تا نمره کارآموزی شما داده شود
11- نمره داده شده به تایید معاونت آموزشی برسانید و سپس تحویل بخش ثبت نمرات دهید تا نمره شما در کارنامه ثبت گردد

زمانهای کلیدی :
1-  
انتخاب واحد درس کارآموزی در نیمسال اول ، آخرین مهلت تحویل گزارش کار نهایی کارآموزی و گرفتن نمره : پایان اسفند ماه همان سال
2-    انتخاب واحد درس کارآموزی در نیمسال دوم ، آخرین مهلت تحویل گزارش کار نهایی کارآموزی و گرفتن نمره : پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی
3-    انتخاب واحد درس کارآموزی در تابستان ، آخرین مهلت تحویل گزارشکار نهایی کارآموزی و گرفتن نمره : پایان دی ماه همان سال


 نکات مهم پس از گرفتن درس پروژه:


حد نصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ درس پروژه در دوره‌های کارشناسی پیوسته   :  حداقل 100 واحد
حد نصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ درس پروژه در دوره‌های کارشناسی ناپیوسته :  ترم آخر
حد نصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ درس پروژه در دوره‌های کاردانی                    :  ترم آخر


1- اگر درس پروژه را گرفته اید منتظر باشید تا نام استاد پروژه شما توسط مدیر گروه روی سایت گروه اعلام شود. این کار معمولا یک هفته بعد از پایان زمان حذف و اضافه ترم انجام می شود . نام استاد پروژه هر نفر از طریق وب سایت گروه اعلام خواهد شد
2- فرم های شماره یک و دو پروژه را دانلود کنید
3- پس از تعیین نام استاد پروژه خود، فرم شماره یک پروژه را پر کرده به تایید کارشناس گروه آقای عبدالله مصلی نژاد برسانید
4- همچنین فرم شماره یک را به تایید استاد پروژه خود و مدیر گروه برسانید تا موضوع پروژه شما تعیین و تایید شود ، اصل فرم شماره یک را به کارشناس آموزشی گروه آقای عبدالله مصلی نژاد تحویل دهید و کپی آن را نزد خود نگه دارید
5- پروژه خود را زیر نظر استاد پروژه انجام دهید
6- گزارش کار پروژه خود تهیه کنید
7- فرم شماره یک و دو پروژه ، گزارش پروژه و خود پروژه را تحویل استاد پروژه خود دهید تا نمره شما داده شود
توجه کنید که اگر حاصل کار پروژه نرم افزار باشد باید کدهای برنامه و برنامه های اجرایی به همراه گزارش کار آن روی CD تحویل استاد راهنمای پروژه خود دهید
اگر حاصل کار شما ساخت مدارات و بردهای الکترونیکی باشد بایستی اصل برد و مدار ساخته شده به همراه گزارش کار آن تحویل استاد راهنمای پروژه خود دهید

8- نمره داده شده به تایید معاونت آموزشی برسانید و سپس تحویل بخش ثبت نمرات دهید تا نمره شما در کارنامه ثبت گردد

زمانهای کلیدی :
1-  
انتخاب واحد درس پروژه در نیمسال اول ، آخرین مهلت تحویل گزارش کار نهایی پروژه و گرفتن نمره : پایان اسفند ماه همان سال
2-    انتخاب واحد درس پروژه در نیمسال دوم ، آخرین مهلت تحویل گزارش کار نهایی پروژه و گرفتن نمره : پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی
3-    انتخاب واحد درس پروژه در تابستان ، آخرین مهلت تحویل گزارشکار نهایی پروژه و گرفتن نمره : پایان دی ماه همان سال